Ochrona środowiska i BHP

Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, aby procesy produkcyjne prowadzone były z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz chronione było zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, klientów, podwykonawców i realizowanie były zobowiązania płynące z Polityki Środowiskowej i BHP.

BHP 2

Swoje działania prowadzimy w oparciu o wymagane decyzje administracyjne: pozwolenie zintegrowane, pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na emisję gazów cieplarnianych.
Pozwolenie zintegrowane jest instrumentem prawnym zapewniającym zintegrowane podejście do zanieczyszczeń tj. emisje do powietrza, wytwarzane ścieki i odpady, czy zanieczyszczenia gleby.

Stosując najlepsze dostępne techniki (BAT) określone w tym pozwoleniu dążymy do stałego ograniczania i zapobiegania tym zanieczyszczeniom.

W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej, uzyskaliśmy pozwolenie wodnoprawne, na podstawie którego wytwarzane ścieki przemysłowe wprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych zewnętrznego podmiotu.

BHP 1

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników podejmujemy ciągłe działania mające na celu poprawę warunków pracy. Korzystając z wymiany doświadczeń między zakładami będącymi częścią Koporacji Federal-Mogul, wdrażamy dobre praktyki, podnosimy świadomość hołdując zasadzie Safety First.